הדפס הדפס

תשלום עבור תלמידי חוץ

משרד החינוך רענן את הנהלים לגבי תשלום אגרת תלמידי חוץ.

תלמיד חוץ הוא תלמיד השייך לרשות מקומית אחת אך לומד במוסד חינוכי ברשות מקומית אחרת.

כאשר הרשות המקומית מפנה תלמידים ללימוד במוסד מחוץ לתחומה היא אחראית על תשלום אגרת תלמיד חוץ לרשות הקולטת.

הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד  "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות/הבעלות הקולטת.

 רשות מקומית אשר אישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לתלמיד לסיים את לימודיו במוסד החינוך ששובץ אליו ולהשלים את מלוא לימודיו בשלב החינוך ששובץ אליו (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי). הרשות המקומית השולחת תישא בתשלום החוץ במהלך כל תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוך.

 

 חובת התשלום

לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד בתחומי הרשות המקומית, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד מחוץ למוסדות הרשמיים ו/או העירוניים באותה רשות מקומית, וכן במתן "תשלום עבור תלמיד חוץ" לרשות הקולטת. בעלות פרטית המפעילה מוסד חינוך בשטח שיפוטה של רשות מקומית רק בחינוך המיוחד "נכנסת לנעליה" של רשות קולטת בהקשר של תשלומי החוץ בחינוך המיוחד בלבד.

סיפקה הרשות המקומית פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, והוריו מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם.

תלמידי פנימייה/אומנה: תלמידים המתגוררים בפנימיות ובמשפחות אומנה ולומדים בחינוך הרגיל אינם מוגדרים לצורך גבייה כתלמידי חוץ ונחשבים תושבי הרשות המקומית שבשטח שיפוטה נמצאת הפנימייה/משפחת האומנה. לפיכך אין לגבות עבורם תשלום עבור תלמידי חוץ. במקרים שבהם תלמיד פנימייה/אומנה משובץ על ידי רשות מקומית למסגרת חינוכית ברשות אחרת, הרשות המקומית שבה הפנימייה/משפחת האומנה נמצאת ואשר הפנתה את התלמיד לשיבוץ חוץ תישא בתשלום עבור תלמיד החוץ.

לפרטים נוספים ראו חוזר מנכ"ל תשעג/7(א) בקישור הבא:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-7a-3-7-75.htm

 

קישורים שימושיים